Klachten- en geschillenregeling

Artikel 1.     Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beheerder    :  de Stichting Infofilter, als beheerder van het Bel-me-niet Register aangewezen in het Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register d.d. 13 september 2016 (nr. ETM/MC 16115855);
 • directeur    :  directeur van de Stichting Infofilter;
 • bestuur    :  bestuur van de Stichting Infofilter;
 • gebruiker    :  de natuurlijk persoon, de adverteerder, het callcenter of de databewerker die gebruik maakt van het Bel-me-niet Register.

Artikel 2.    Vragen of verzoeken

 1. Vragen of verzoeken van gebruikers dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de vraag of het verzoek door de servicedesk van de beheerder te zijn afgehandeld. Het indienen van een verzoek heeft geen opschortende werking met betrekking tot eventuele verplichtingen voor de gebruiker jegens de beheerder.
 2. Wanneer de gebruiker niet tevreden is over de afhandeling van zijn vraag of verzoek, dan wel over de inhoud van de reactie of indien de vraag of het verzoek niet binnen 5 werkdagen is afgehandeld, kan daarover een klacht bij de directeur worden ingediend.

Artikel 3.    Indienen van een klacht

 1. De directeur neemt uitsluitend klachten in behandeling die binnen 2 maanden na de in artikel 2, tweede lid genoemde termijn schriftelijk per post of per e-mail en gemotiveerd bij hem ingediend zijn. Relevante documenten dienen als bijlagen met de klacht te worden meegezonden.
 2. De directeur stuurt uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk of per e-mail bericht aan de gebruiker, inhoudend een beslissing op de klacht dan wel inhoudend dat de klacht in behandeling is genomen. 
 3. Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking met betrekking tot eventuele verplichtingen voor de gebruiker jegens de beheerder.

Artikel 4.   Beslissing directeur en ontvankelijkheid

 1. De directeur neemt uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht een beslissing op de klacht. Dit doet hij schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd.
 2. De directeur verklaart de gebruiker niet ontvankelijk in zijn klacht indien niet is voldaan aan de eisen gesteld in artikel 3, eerste lid,  tenzij dit van de gebruiker in redelijkheid niet kon worden verwacht.
 3. Wanneer de gebruiker niet tevreden is met de beslissing van de directeur kan hij binnen 1 maand na de dagtekening van de beslissing daarover een geschil bij het bestuur aanhangig maken.   
 4. Wanneer de gebruiker niet binnen 2 weken een beslissing van de directeur heeft ontvangen, kan hij daarover een geschil bij het bestuur aanhangig maken binnen 2 maanden nadat de in artikel 4, eerste lid genoemde termijn is verlopen.

Artikel 5.   Geschilfase

 1. Het bestuur neemt uitsluitend geschillen in behandeling die schriftelijk per post of per e-mail en gemotiveerd worden ingediend. Relevante documenten dienen als bijlagen met de klacht te worden meegezonden.
 2. Het bestuur stuurt uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een ontvangstbevestiging aan de gebruiker.
 3. Het aanhangig maken van een klacht heeft geen opschortende werking met betrekking tot eventuele verplichtingen voor de gebruiker jegens de beheerder.
 4. Het bestuur verklaart de gebruiker niet ontvankelijk in zijn klacht indien niet is voldaan aan de eisen gesteld in artikel 4, derde of vierde lid of het eerste lid van artikel 5, tenzij dit van de gebruiker in redelijkheid niet kon worden verwacht.   
 5. Het bestuur stelt de directeur in kennis van het in behandeling nemen van de klacht en stelt hem gedurende 2 weken in de gelegenheid zijn standpunt schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.
 6. Indien het bestuur dit nodig acht, worden beide partijen opgeroepen teneinde mondeling te worden gehoord. Het bestuur stelt plaats, dag en uur vast en stelt partijen daarvan op de hoogte.
 7. Indien het bestuur het niet nodig acht de partijen nader te horen, wordt het in het vijfde lid bedoelde standpunt door het bestuur in afschrift aan de gebruiker toegezonden. De gebruiker krijgt daarbij de gelegenheid om binnen 2 weken na dagtekening zijn reactie op het standpunt van de directeur kenbaar te maken.
 8. Het bestuur neemt binnen 3 maanden na aanhangig maken van het geschil een beslissing.

Artikel 6.  Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Blokkeer uw nummer

Consumenten kunnen hier hun telefoonnummer(s) inschrijven om niet meer benaderd te worden met een telefonisch aanbod.

Blokkeer telefoonnummer

Laatste nieuwsbericht